PPKK Tours ServicePPKK Tours Service
Forgot password?

Policy

Refund Policy

 • The customer has already paid and if you want to cancel the reservation. Cancellations can be made 24 hours before your travel date. (Date/Time in Thailand). Customers must provide the Booking Number on e-received in the email  and sent to PPKK for check and then we will then process the full refund within 48 hours.
 • Refunds will be transferred to the original credit card used by the customer.

Terms and Conditions

 • www.ppkktoursservice.com Provided through online website.
  You can find tours and transportation services on the website to make a reservation and services. If the customer orders through the website. We will confirm the order via email.
 • If there are any changes to the booking, such as a travel date. The number of passengers, customers, etc. You will need to send a message to the company to request a change within 24 hours before the date and time of travel.

Privacy Policy

 • You can visit our website at any time without telling us who you are. Or disclose your personal information to us. We will only collect your information if you consent. And when booking tours only.
 • Websites may use Cookies for the purpose of improving the speed of service and providing a good experience in using the site.

Data Protection Policy

 • We will not share your information or send your information to anyone else. It may be sent to the tour company.
 • Payment will be secured with the use of credit card and online payment. We use the Omise Payment Gateway, which is very secure.
 • The credit card number cardholder name and other information The relevant information is transmitted between the provider bank and our website in the most secure way possible.

นโยบายการคืนเงิน

 • กรณีลูกค้าชำระเงินแล้วและหากต้องการยกเลิกรายการที่จองไว้ สามารถยกเลิกได้ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ก่อนวันและเวลาเดินทาง (ตามวันและเวลาในประเทศไทย)
  โดยให้ลูกค้าแจ้งหมายเลข Booking ที่ได้รับในอีเมลเพื่อตรวจสอบ และจะดำเนินการคืนเงินกลับเต็มจำนวน ไปยังลูกค้าภายใน 2 วัน (48 ชั่วโมง)
 • การคืนเงินจะได้รับการโอนไปยังบัตรเครดิตเดิมที่ลูกค้าใช้ชำระเงิน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • เว็บไซต์ www.ppkktoursservice.com ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์บนระบบออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถค้นหา ทัวร์ และบริการขนส่ง ด้วยรถหลายประเภท เช่น รถเก๋ง รถ SUV และรถตู้ เพื่อทำการสั่งจอง บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าทำการสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ เราจะทำการยืนยันคำสั่งจองผ่านทางอีเมล
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ Booking เช่น วันที่เดินทาง จำนวนผู้โดยสาร จุดรับลูกค้า เป็นต้น จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันและเวลาในการเดินทาง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านเป็นใคร หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เราทราบ เราจะเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ท่านยินยอม และเมื่อทำการจองทัวร์เท่านั้น
 • เว็บไซต์อาจมีการใช้เทคโนโลยี Cookies เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วและนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ โดย Cookies คือ ส่วนของข้อความเล็ก ๆ ที่จะถูกเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้เราทราบทุกครั้งที่ ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับเราผ่านช่องทางการจองในเว็บไซต์ ส่งข้อมูลให้กับคคลอื่นใด นอกเหนือจากบริษัททัวร์ที่ท่านต้องเดินทาง หรือสถานที่ต่างๆที่ท่านใช้บริการ
 • การชำระเงิน ท่านจะได้รับความปลอดภ้ยจากการใช้บัตรเครดิตและการชำระเงินออนไลน์ เนื่องจากเราใช้ระบบ Payment Gateway ของ Omise ซึ่งมีความปลอดภัยเป็นอย่างสูง
 • ดังนั้นหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งผ่านระหว่างธนาคารผู้ให้บริการกับเว็บไซต์ของเราอย่างปลอดภัยที่สุด และทางบริษัทจะไม่มีการเก็บข้อมูลเลขบัตรเครดิตของลูกค้าไว้นอกเหนือจากการส่งผ่านถึงธนาคารที่ท่านใช้บริการ

Copyright © 2021 PPKK Tours Service. All Rights Reserved. | Website by Phuket Web Modern